Kezdőlap

Általános Iskola Intézményegység

 

Bemutatkozás

Aktualitások

 

 

Bemutatkozás

Aktualitások

 

 

Bemutatkozás

Aktualitások

 

 

Bemutatkozás

Aktualitások

 

 

 

Bemutatkozás

Aktualitások

 

KÖZZÉTÉTELI LISTA

DOKUMENTUMOK

EREDMÉNYEINK

TÁMOGATÓINK

ELÉRHETŐSÉGEK

Intézményünk Pest megye sajátos nevelési igényű tanulóinak oktatását,
nevelését biztosítja.

Általános Iskola

Iskolánk tanulásban akadályozott (sajátos nevelési igényű, F70-es BNO-kóddal ellátott érvényes szakértői bizottsági véleménnyel rendelkező, szegregáltan oktatható) gyerekeket fogad 6 éves kortól.

Az általános iskolai intézményegységben 8 évfolyamon folyik az oktatás. Egyes évfolyamokon a magas tanulói létszám miatt párhuzamos osztályokat indítunk.

Az alsó tagozaton 1-4. évfolyamos osztályaink vannak. Első osztályok 5 tanulóval indíthatóak, az alacsony tanulói létszám lehetővé teszi az iskolába lépő gyermekek differenciált, sokoldalú fejlesztését, felkészítését az eredményes tanulmányi munkára.

A tanulócsoportokat a tanórákon képzett gyógypedagógus tanárok irányítják, a minél differenciáltabb, egyénre szabott oktatás-nevelés érdekében munkájukat gyógypedagógiai asszisztensek is segítik. A mindennapos testneveléssel kapcsolatos elvárásoknak megfelelően a testnevelés órákat szakképzett testnevelő tanárok tartják.

Gyógypedagógusaink végzettsége számos gyógypedagógiai szakterületre kiterjed: szomatopedagógiai, oligofrén-pedagógiai, tanulásban akadályozottak gyógypedagógiája, logopédiai , tiflopedagógiai szakirányú diplomával rendelkező szakembereink vannak. Ezek kiegészülnek alapozó terápiai, Sindelar-Zsoldos I., II.,  diszkalkulia-prevenció, diszlexia- prevenciós végzettségekkel, szakvizsgákkal. A kollégák között van, aki a folyamatos továbbképzési kötelezettségnek eleget téve alapdiplomára épülő, testnevelés műveltségi területre képesítő második diplomát szerez, autizmus spektrum zavar szakirányú képzésen vesz részt.

A délutáni napközis foglalkozásokat irányító kollégák valamennyien pedagógus diplomával rendelkeznek és sokféle további képzésen vesznek részt. A délutánban is gyógypedagógiai asszisztensek segítik a munkát.

Az alsó tagozaton az olvasás, írás tanítása a Meixner-féle dyslexia prevenciós módszerrel folyik. Ezzel is megkönnyítjük a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók olvasás tanulását, a minél magasabb szintű értő olvasás kialakulását.

A differenciálás lehetővé teszi, hogy minden tanuló a tudásszintjének megfelelő feladatot kapjon, optimális fejlődése érdekében. Lehetőséget biztosít arra is, hogy a lemaradó, vagy év közben érkező tanulók is fel tudjanak zárkózni társaikhoz. A tanulók felzárkózását segítik a rehabilitációs foglalkozások is, ahol kisebb csoportokban, vagy egyénileg képességfejlesztés, illetve tantárgyi felzárkóztatás folyik.

Pedagógusaink munkáját segíti az iskolapszichológus is, aki a gyerekekkel egyénileg foglalkozik. Napi kapcsolatban áll az osztályfőnökökkel, megbeszéli a gyerekeknél felmerülő problémákat, segítséget nyújt a problémák kezeléséhez. A gyerekek is nyugodtan fordulhatnak hozzá gondjaikkal.

A gyerekek napjaik nagy részét az iskolában töltik. Reggel 7 órától 16.30-ig tartózkodhatnak az intézményben. Ez alatt az idő alatt a tanítás mellett sokoldalú, színvonalas szabadidős foglalkozásokat is szervezünk. Februárban szervezzük meg a farsangi álarcos bált, a szavalóversenyt, ahonnan a legügyesebb tanulók továbbjutnak a megyei versenyre, valamint erre az időszakra esik a bábszínházi előadás megtekintése is.

Iskolánk hagyományaihoz híven február végén, március elején tartjuk meg a tavaszváró, télkergető Kisze-báb égetést, majd a húsvéti locsolóvers mondó versenyt és a kastélyparkban a tojás kereső játékot.

A tavaszi időszakra esik az iskolai szépíró és helyesíró verseny megszervezése is, valamint a levelező rendszerben működő szépírási verseny, ahonnan a legszebben író tanulók továbbjutnak a megyei szintű megmérettetésre is.

A napköziben tanító kollégák az aktualitásokhoz kapcsolódóan szerveznek napközis klubdélutánt, kézműves foglalkozást.

A felső tagozaton az alapozó és a fejlesztő szakaszban, az 5-8. évfolyamig következetesen folytatjuk munkánkat. Ennek érdekében a legfontosabb nevelési célnak az alapvető emberi értékek megalapozását, a megfelelő normarendszer kialakítását tekintjük. Törekszünk arra, hogy a tudás, és a tanulás értékké váljon tanulóink számára. Létfontosságú az egészséges életmódra nevelés a szabadidő kulturált eltöltésének tanításával, a szenvedély betegségek megelőzése érdekében. Ebben az életszakaszban is kiemelt feladat a közösségbe illeszkedés szabályainak betartása az egyéni és a közérdek fogalmának tisztázása, alkalmazása annak érdekében, hogy a tanulók önmagukkal és a környezetükkel is harmóniában éljenek. Fontos az önismeret fejlesztés, a tanulási szakasz végén bekövetkező pályaválasztás sikeressége érdekében.

Nagy hangsúlyt fektetünk a hagyományápolásra, a tehetséggondozásra, a képességek fejlesztésére, a felzárkóztatásra, az általános emberi értékek, társadalmi normák elsajátítására, a velük való azonosulásra.

Teleki nap, őszi terménykiállítás, házi sport és tanulmányi versenyek, szavalóverseny, diákönkormányzati nap, komplex tanulmányi verseny, mezei futóverseny, ünnepek, gyermeknapi állófogadás és kirándulások színesítik a palettát, szélesítik tanulóink látókörét, segítik társadalmi integrációjukat, fejlesztik képességeiket.

A tanulók egy része otthon vagy intézetekben tanul. Iskolánk egyelőre – pedagógus- és helyhiány miatt – otthoni ellátás keretében biztosítja azoknak a súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulóknak az ellátását, akik tankötelezettségüket fejlesztő felkészítés formájában teljesítik.

Hitvallásunk lényegét Baranyi Ferenc verssorai tükrözik:
„Mert ránk is szükség van, pont miránk…”

Tanítványainknak olyan jövőképet szeretnénk nyújtani, hogy fontosnak érezzék magukat a társadalomban, érezzék, hogy az ő életük, munkájuk is nélkülözhetetlen az ország jövőjének megteremtésében. Legyen reális önértékelésük, legyenek nyitottak az újra, ugyanakkor legyen fontos számukra a hagyományok őrzése és az  emberi méltóság tiszteletben tartása.

 

Felvételi jegyzék

inda

youtube

inda

www.gyomro.hu

inda

kulturiszt

inda

© GABORKOV – INFO & ÉSZREVÉTELEK: gyomro.telekikastely@gmail.com