Kezdőlap

Kollégium Intézményegység

 

Bemutatkozás

Aktualitások

 

 

Bemutatkozás

Aktualitások

 

 

Bemutatkozás

Aktualitások

 

 

Bemutatkozás

Aktualitások

 

 

 

Bemutatkozás

Aktualitások

 

KÖZZÉTÉTELI LISTA

DOKUMENTUMOK

EREDMÉNYEINK

TÁMOGATÓINK

ELÉRHETŐSÉGEK

Kollégium

A kollégium bemutatása

Intézményünkben a kollégium – a 23 hold parkosított területen elhelyezkedő – a múlt században épült Teleki kastélyban került kialakításra, ahol hétfőtől péntekig a családi háttérrel rendelkező 6 – 24 éves sajátos nevelési igényű tanulók elhelyezése biztosított.

A kollégium az intézményen belül önálló szakmai egység, az intézmény szerves része. A kollégium lakói Pest megyei településekről érkeznek, valamennyien intézményünk tanulói. (belső kollégium)

A kollégium 80 főnek tud lakhatási feltételt biztosítani, két szinten. Az alsó szinten a fiúk, míg a felső szinten a lányok hálói kerültek kialakításra. Jelenleg növendékeink 8 -10 fős hálókban laknak, életkorilag heterogén csoportban.

A kollégium működési rendje kéthetes ciklusokat foglal magába: minden második hétvégén a tanulók hazautaznak szüleikhez. Ezáltal biztosított, hogy a tanuló hétvégi szabadidejét a családban, a családdal tölthesse.

Az önálló szakmai intézményegység irányítását egy kollégiumi intézményegység vezető munkakörben foglalkoztatott szakember látja el.

Jelenleg a két szinten a csoportokban 3 nevelőtanár, 7 gyermekfelügyelő végzi a nevelő – oktató munkát és a gondozási feladatokat – akik közül 3 éjszakai szolgálatot lát el. A gyermekek folyamatos egészségügyi felügyeletét az orvos mellett 1 ápolónő végzi. Bár beteg gyereket csak nagyon indokolt esetben ápolunk hosszabb ideig, az orvosi szoba mellett kialakításra került a betegszoba is. Az ápolónő kíséri a gyerekeket szakorvosi vizsgálatra, valamint ő gyűjti be és kezeli a kötelező egészségügyi igazolásokat, dokumentumokat.

A tanulók napi ötszöri étkeztetését külső cég konyhája biztosítja, a kastélyban kialakított ebédlőben.

Szakmai feladatai a kollégiumnak: a felvett tanulók életkörülményeinek megteremtése, a nevelés feladatainak megvalósítása, a személyiségzavarok korrekciója, az iskolai tanulmányi munka segítése, szükség szerint kapcsolattartás a szülőkkel, a gyermek – és ifjúságvédelmi központtal, a családsegítővel és azok gyámügyi munkatársaival.

A kollégiumban végzett nevelő – oktató munka az intézmény Pedagógiai Programjának, Szervezeti és Működési Szabályzatának és a Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramjának, valamint Házirendjének és a sajátos nevelési igényű gyermekek jogainak, szükségleteinek figyelembe vételével történik.

Célok és feladatok a kollégiumban:
-    Erkölcsi érzelmi és szociális védelmet nyújt a tanulóknak.
-    Egyéni képességek kibontakozásának támogatása.
-    Családból hozott értékek megőrzése, fejlesztése, korrigálása.
-    Biztosítja az iskolai követelmények teljesítésére való felkészülést, a tehetséggondozást, a felzárkóztatást.
-    Segíti a tanulók pályaválasztását, továbbtanulását.
-    Önismeret, a közösségi kapcsolatok kialakítása, a szociális képességek fejlesztése.
-    Egyéni tanulás, módszerek elsajátítása, életviteli szokások kialakítása és az egészséges életmódra nevelés.
-    Környezetvédelemre nevelés.
-    Az együttélésben a kollégista tapasztalja meg a másik ember elfogadásának, segítségének és megbecsülésének fontosságát.
-    A kollégista személyiségének etikai és esztétikai ismereteinek, jellemének, identitásának, önbizalmának, felelősségvállalásának, közösségi szellemiségének megalapozása és fejlesztése.
-    A szabadidő hasznos és örömteli eltöltésének megszervezése.

A kollégiumi élet kiemelkedő feladatai közé tartozik a tanulók szabadidejének megszervezése, a délután folyamán a tanulmányi munka során a másnapi iskolai tanórára való felkészítés biztosítása, integrációs lehetőségek kihasználása, a családi élet kompenzálásának megszervezése.

A szervezeti egység éves munkatervében kerül meghatározásra mindaz a tevékenység és rendezvénysorozat, mely évről évre fenti feladatok eredményes elvégzésére irányul. Ez adja a kollégium hagyományépülését a napi működésre alapozva.

Őszi rendezvények közül a terménykiállítást és a Teleki napot kell kiemelni, mely napjainkban már túlnőtte az intézmény falait és megnyílik Gyömrő város érdeklődő általános iskolás tanulói és pedagógusai előtt is.

A téli időszak rendezvényeire való felkészülést hagyományosan egy belső szakmai továbbképzéssel kezdjük nevelőtanárok és gyermekfelügyelők részére egyaránt: ötletbörze a téli ünnepkör megrendezéséhez, ajándékozáshoz. Az előkészületek beteljesedésének fóruma a Mikulás napi ünnepség és karácsonyi ünnepség megrendezése, mely nemcsak intézményi hagyomány, hanem az ünnep hagyományainak feldolgozását is jelenti.

A kollégium szervezésében a legnagyobb rendezvény a farsangi jelmezes karnevál megrendezése és az ehhez kapcsolódó disco. A jelmezkészítés csoportonként történik, a technikai foglalkozások keretén belül, felidézve közben mindazon hagyományokat, melyek a farsangi ünnepkörhöz tartoznak.
A kollégium munkájával, programjával elősegíti az általános iskola, speciális szakiskola és a készségfejlesztő speciális szakiskola szervezeti egységeinek hagyományőrző tevékenységeit is úgy, hogy délután segíti a tanulók felkészítését az őszi szavalóversenyre, a tavaszi kulturális seregszemlére és a komplex tanulmányi versenyre. Az eredményes felkészülés minden esetben nagyon jól koordinált munkával kell, hogy megvalósuljon.

A szülőkkel történő kapcsolattartás érdekében ugyancsak a hagyományépítés részét képezi, hogy a szülők valamennyi rendezvényre meghívást kapnak.

 

Felvételi jegyzék

inda

youtube

inda

www.gyomro.hu

inda

kulturiszt

inda

 

© GABORKOV – INFO & ÉSZREVÉTELEK: gyomro.telekikastely@gmail.com